June 5, 2023

KOM NAAR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 23 MEI 2023!

De komende alv willen wij graag de in de onderstaande agenda vermelde onderwerpen met u bespreken. En een aantal daarvan bij u in stemming brengen. De alv vindt op 23 mei 2023 om 20.00 plaats in de kantine van WCR.

De agenda van deze avond is als volgt:
(1)    Opening door de voorzitter
(2)    Ingekomen stukken 
(3)    Notulen vorige algemene ledenvergadering (17 mei 2022)
(4)    Stand van zaken voorgenomen statutenwijziging WCR
(5)    Bestuurscontinuïteit WCR  
(6)    Toekomst ‘De Omloop’   
(7)    Jaarrekeningen 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022
(8)    Verslag van de kascommissie
(9)    Decharge Bestuur
(10)   Vrijwilligersverplichting        
(11)  Presentatie begroting WCR 2022-2023 en 2023-2024  
(12)   Rondvraag[2]   
(13)   Sluiting  .         
Indien u aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen wilt toevoegen of voor de rondvraag nog  schriftelijke vragen wilt stellen, wordt u verzocht dit vóór 9 mei 2023 door te geven aan onze secretaris (Peter Kwekel; e-mailadres: peterjkwekel@gmail.com).                            Wij rekenen op uw komst bij deze  alv                                                               


Share

Overleg inz. Omloopseweg gestaakt

Geüploade afbeelding

De stuurgroep WCR-v.v. Rhoon heeft het overleg met de Gemeente voorlopig gestaakt. Afgelopen zaterdag hebben de voorzitters van beide verenigingen een gezamenlijke brief ondertekend waarin dit kenbaar wordt gemaakt. De inhoud van de brief is als volgt:

Rhoon, 15 april 2022

Geacht College,

De stuurgroep van WCR-v.v. Rhoon van Sportcomplex de Omloop heeft onze besturen geïnformeerd dat de gesprekken over de verhuizing en verplaatsing van beide verenigingen tot nader order zijn gestaakt. De reden hiervoor is dat de stuurgroep heeft ervaren dat de Gemeente in steeds wisselende samenstellingen er een dusdanige verandering van beleid op na houdt, waardoor er bij onze stuurgroep geen vertrouwen meer is,  in een goede afloop.

De twijfel ontstond in eerste instantie al bij onze geste dat wij bereid waren 2 trainingsvelden op te offeren zodat er al gebouwd zou kunnen worden en er opbrengsten konden worden gegenereerd voor de uitgave aan ons sportcomplex. Onze aanname was,  dat dan al aan de overzijde van de Omloopseweg de twee opgeofferde trainingsvelden zouden worden opgeleverd. Niets van dit alles. Uw College was en bleef (tot 2x toe) halsstarrig van mening dat we dan maar gebruik moesten maken van trainingsvelden bij SV Poortugaal. Wij voelen ons door dit aanbod geschoffeerd. In onze ogen is dit een aanbod van een vertegenwoordiging die niets met het verenigingsleven op heeft, het verenigingsleven volstrekt niet kent en voor wie het woord  ‘sociale cohesie’  blijkbaar wezensvreemd is.

Navraag bij de voorzitter van SV Poortugaal leverde bovendien ons de informatie op dat het bestuur van SV Poortugaal absoluut niet is gekend in de suggestie van de gemeente. Daarnaast blijkt dat de capaciteit van hun trainingsvelden al overbezet is. Kortom een suggestie die tot niets zou leiden

Daarnaast heeft uw College in afstemming met de Gemeenteraad aan beide verenigingen een voorstel gedaan van ‘nieuw voor oud’. Tijdens de laatste bespreking werd er een nieuw voor ons uiterst nadelig voorstel gedaan. En wel dat 2/3 deel van de kosten door de verenigingen en/of d.m.v. een externe financiering zouden moeten worden opgebracht. En dat de gemeente MOGELIJK het resterende 1/3 deel van de kosten zou willen bijdragen. Bij het horen van dit nieuwe voorstel was voor onze stuurgroep de maat vol

Dit laatste voorstel is niet alleen ongehoord, maar ook onrealistisch. We hebben hier immers te maken met een ‘gedwongen’ verplaatsing. Dan mogen de verenigingen toch redelijkerwijs verwachten dat alle schade en kosten door de Gemeente worden vergoed?  Het is ons niet om een grote zak met geld te doen, maar wij mogen toch minimaal verwachten dat de Gemeente, die onze complexen wil gebruiken,  er zorg voor draagt dat de huidige accommodaties met al hun functionaliteiten zullen worden teruggebouwd.

Zolang de Gemeente hieraan niet wil voldoen is het voor beide verenigingen niet zinvol om verder in gesprek te blijven over een eventuele verhuizing en verplaatsing naar de andere zijde van de Omloopseweg.  Ons rest dan niets anders dan onze verenigingen met al hun leden te blijven faciliteren op de huidige accommodatie;

Mocht de Gemeente in opdracht van de kaders van de Raad voornemens zijn om:

  • aan onze geste en de daaraan verbonden voorwaarden alsnog tegemoet te komen en
  • het oorspronkelijke voorstel van ‘nieuw voor oud’ gestand te doen,

dan zijn wij bereid onze stuurgroep te vragen met u de gesprekken te vervolgen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van r.k.s.v. WCR                                                    Namens het bestuur v.v. Rhoon

Mw. A. Kamerman                                                                                        Dhr. M. van Wassenaar

Share

Groove in Rhoon 15 apr 2023

Lijn 7, Barry Paf, en M-Bush, vormen de eerste line-up van dit nieuwe indoor muziek festival in Sporthal Rhoon. Dit wil jij natuurlijk niet missen. Koop nu je tickets!

Op zaterdag 15 april opent ‘Groove in Rhoon’ haar deuren. ‘Groove’ is een muzikale term voor een reeks noten dat dwingt tot dansen/bewegen op muziek. Én dat is precies wat we gaan doen.

G

Share

Ervaring met een van onze sponsors

Zeker bij de jongere garde wordt wit- of bruingoed snel geassocieerd met Coolblue, Bol.com, BCC enz. Weinigen van ons denken direct aan de plaatselijke specialist zoals een van onze WCR-sponsors: Electrostore Rotterdam. En toch is een bezoek aan dat bedrijf meer dan waard gebleken. Als penningmeester sta ik er sowieso om bekend om op “de kleintjes te letten”. Dus toen onze koel/diepvriescombinatie de geest gaf ga je als eerste ff internetten. Zeker in  deze tijd moet je in eerste instantie letten op het Kwh gebruik (ofwel de stille geldslupper) en dan kom je er achter dat 100 Kwh je toch tussen de € 25 en € 30 op jaarbasis kan schelen. Dus kozen wij voor een A+ combinatie. Bij Coolblue, Bol.com, BCC waren de prijzen gelijk en moest extra betaald worden om de combinatie op zijn plaats te zetten (de combinatie weegt 107 kg) en de draairichting van de deur aan te passen. Kosten ca. € 60,-. Bij Electrostore Rotterdam de zaak van Aad van Oord was de prijs al € 55,- lager  en hoefde er niets bij betaald te worden om de combinatie op zijn plaats te zetten en de draairichting van de deur aan te passen. Een zaak dus met echte ouderwetse service. Kortom verkoper/sponsor blij en daardoor blijft WCR blij, uw penningmeester  blij. Alleen maar winnaars dus.

Share

Droevig nieuws over oud WCR leden

Het begon op 4 maart j.l. met het droevige bericht dat Frans Bresser is overleden. Frans heeft jarenlang als voetballer in de selectie bij WCR gevoetbald. Hij zat in de lichting van o.a. Wim Maas, Henk en Wim Panen, Teun Moret, Martien Geeve, Piet Kranenburg, etc. Dat was ook de ploeg die WCR aan de Zwaluwenlaan vanuit de afdeling RVB naar de afdeling KNVB hebben laten promoveren. Daarnaast heeft Frans ook jarenlang als trainer het damesteam van WCR onder zijn hoede gehad. De laatste jaren was Frans ook een van de vele vrijwilligers bij WCR, onder andere lid van de papierploeg. We kunnen vaststellen dat ons weer een WCR man is ontvallen. Frans tobde de laatste jaren met zijn gezondheid, mede daardoor had hij zijn woning aan de Essendijk in Rhoon verlaten en was hij samen met zijn vrouw Joke in de Tweespan gaan wonen. Frans is 78 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw Joke, zonen Martien en Leon en kleinkind Coral en de familieleden en vrienden heel veel sterkte toen om dit enorme verlies te verwerken.

En op 7 maart j.l. ontvingen het droevige bericht dat Joke van de Griendt-van Rosmalen is overleden. Echtgenoot van Joke, WCR man Ton van de Griendt is op een veel te jonge leeftijd van ons heengegaan. Ton heeft veel betekend voor WCR, als voormalig voetballer en leider en vrijwilliger bij o.a. de bouw van het sportcomplex aan De Omloop. De familie van Rosmalen heeft de vereniging ook altijd een warm hart toegedragen. Niet alleen als bloemisterij Van Rosmalen aan de Rijsdijk maar ook via de bedrijven van de kinderen en aangetrouwde familieleden. Joke is 70 jaar geworden. Wij wensen zoon John en Joke haar levenspartner Harry Verhagen en de familieleden en vrienden heel veel sterkte toen om dit enorme verlies te verwerken.

Share