December 2, 2022

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING IS OP 17 MEI 2022!

De afgelopen 2 jaar konden er vanwege corona bij WCR  helaas geen algemene ledenvergaderingen (alv’s) worden gehouden. De komende alv willen wij graag de in de onderstaande agenda vermelde onderwerpen met u bespreken. En een aantal daarvan bij u in stemming brengen. De alv vindt op 17 mei 2022 om 20.00 plaats in de kantine van WCR. De agenda van deze avond is als volgt:

(1)    Opening door de voorzitter  

(2)    Ingekomen stukken                                                                                                                                       

(3)    Notulen vorige algemene ledenvergadering (24 september 2019!)[1]                                                                             

(4)    Voorgenomen statutenwijziging WCR                                                                                                                             

(5)    Bestuurscontinuïteit WCR                                                                                                                                        

(6)    Verhuizing naar nieuw sportcomplex/eventuele samenwerking met vv.Rhoon????                                                                                                                                                                              

(7)    Jaarrekeningen 2019,2020 en 2021  (inclusief bestuursverslagen 2019- 2021)     

(8)   Kascommissie                                                                                                                                                  

(9)    Ontwikkeling jeugdafdeling WCR                                                                                                           

(10)  Vrijwilligersverplichting         

(11)  Presentatie begroting WCR 2021-2022                                                                                                             

(12)   Rondvraag[2]                                                                                                                                                                        

(13)   Sluiting alv                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gezien het grote belang van deze vergadering met betrekking g tot de toekomst van onze club is het dringend gewenst dat minimaal 2 vertegenwoordigers per elftal worden afgevaardigd om de vergadering op 17 mei 2022 bij te wonen.                                                                                                                                  

Indien u aan deze agenda nog nieuwe onderwerpen wilt toevoegen of voor de rondvraag nog  schriftelijke vragen wilt stellen, wordt u verzocht dit vóór 10 mei 2022 door te geven aan onze secretaris (Peter Kwekel; e-mailadres: peterjkwekel@gmail.com). Wij rekenen op uw komst!

Immers, WCR is niet zo maar een club. Het is onze club!                                                                                                                                                                                          

Bestuur WCR


[1] Een exemplaar van deze notulen en de jaarrekeningen liggen vanaf 1 mei 2022 ter inzage in de Commissiekamer van WCR.

[2] Vanzelfsprekend kunnen er ook tijdens de ‘Rondvraag’ vragen worden gesteld. Het bestuur behoudt zich in dat geval echter het recht voor later op deze vragen terug te komen.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.