February 1, 2023

Algemene ledenvergadering op 28-09-2015

Aanvang 20.00 uur

1) Opening

2) Binnengekomen stukken

3) Behandeling financiën

4) Verslag Kas controle commissie

5) Voortgang Fusie

6) Bestuurssamenstelling

Door drukke werkzaamheden is dhr. Michel Westerduin genoodzaakt zijn werkzaamheden als penningmeester te beëindigingen en is niet herkiesbaar.

Ad interim penningmeester Dhr. Jan Huizer legt zijn werkzaamheden op 30september ’15 ook neer

Dhr. Alex van Bemmel is niet voor een nieuwe termijn verkiesbaar. Hij blijft in ieder geval aan zolang de fusieonderhandelingen gaande zijn. Dit biedt de gelegenheid om in de tussenperiode zijn vervanger in te werken.

Kandidaten voor de functies van voorzitter en penningmeester kunnen zich aanmelden bij Eric Kuijpers

Indien er op deze algemene ledenvergadering er geen kandidaten zijn voor het voorzitterschap en het penningmeesterschap dan zijn René Wesdorp (Algemeen bestuurslid) en Eric Kuijpers(secretaris) genoodzaakt om ook hun functie bij deze neer te leggen.

7) Rondvraag

8) Sluiting

De notulen van de vorige ALV  van 07-07-2015 zijn ter inzage in de commissie kamer van WCR vanaf 24 september 2015

wcrnieuws

 

Share

2 thoughts on “Algemene ledenvergadering op 28-09-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.