December 2, 2022

Beleidsnotitie WCR

Publicatie ten behoeve van de WCR-site
Bereid je voor op agendapunt 4 van de algemene ledenvergadering van WCR In aanvulling op de eerdere oproep aan de leden van WCR om de algemene ledenvergadering van 7 februari 2017 bij te wonen deelt het bestuur het volgende mee. Wij als bestuur willen onze leden graag in de gelegenheid stellen hun mening te geven bij de bespreking over de beleidsnota die wij recentelijk hebben vastgesteld (agendapunt 4 algemene ledenvergadering van 7 februari 2017). Het bestuur hecht grote waarde aan dit beleidsstuk waarin de route wordt uitgestippeld die het WCR-bestuur voornemens is de komende jaren te gaan bewandelen. Het spreekt voor zich dat het bestuur de leden graag de gelegenheid wil geven zich terdege voor te bereiden op agendapunt 4 van de algemene ledenvergadering van 7 februari 2017. Lees meer…
Beleidsnotitie R.K.S.V. WCR

“Meedoen is belangrijker dan winnen”
(het credo van WCR)

De relativering in het credo “Meedoen is belangrijker dan winnen” spreekt ons als RKSV WCR zeer aan. Het gaat immers om de sportieve bezigheid en het sportief spelen van het (voetbal)spel. Als vereniging zien wij het behalen van een nacompetitie al als een prestatie van formaat en een promotie hoger naar een 2e klasse is voor zowel zondag 1 als zaterdag 1 het hoogst denkbare. Dit omdat promotie naar een nog hogere klasse forse investeringen vergt die ons ontberen. Daarnaast ziet het huidige bestuur niet het nut en de noodzaak hiervan in om hierin te investeren.

Een ander leiden principe is dat WCR er voor kiest een Albrandswaardse familie-vereniging te zijn waar Albrandswaardse jongeren de kans krijgen om zich sportief te ontwikkelen en zich te meten met andere verenigingen in de regio. Albrandswaardse jongeren die bij hun eigen verenigingen niet de kans krijgen om op het hoogste niveau te spelen worden ook nadrukkelijk uitgenodigd om hun mogelijkheden bij WCR te etaleren.
Niet alleen de eerste elftallen zijn voor WCR belangrijk. Ook de lagere elftallen kunnen rekenen op waardering indien zij hun sportieve plicht vervullen. In het kader van de continuïteit van WCR streven wij er naar op de middellange termijn weer een volwaardige jeugdafdeling op te zetten van waaruit doorstroming naar seniorenelftallen kan plaatsvinden
Sponsor bijdragen zullen deels worden aangewend voor de huur van de boarding rondom het hoofdveld van WCR en vormen dus een bijdrage aan de V&W-rekening van WCR. De overige inkomsten die de Stichting Vrienden van WCR verkrijgt mogen uitsluitend gebruikt worden om te investeren in de renovatie en de nieuwbouw van het gebouw en/of aangewend worden voor grote investeringen zoals bijv. een eigen energievoorziening of het vervangen van de judomat. Het spreekt voor zich dat deze uitgaven in overleg met de Stichting vrienden van WCR en met goedkeuring van de leden van WCR moet plaatsvinden.

Trainers en begeleiders van alle elftallen zien wij niet als toevallige passanten maar beschouwen hen als leden van de WCR familie en rekenen er op dat zij zich jarenlang willen inzetten om de elftallen die zij begeleiden tot maximale sportieve prestaties te brengen.

Samen met de Stichting Vrienden van WCR wil RKSV WCR zich blijven inzetten voor haar zelfstandigheid en haar continuïteit. Samenwerken met andere verenigingen is hiervan een onderdeel echter met behoud van de eigen identiteit. Voor de financiële administratie betekent dit dat de boekhouding van WCR ieder kwartaal een juiste stand van zaken dient weer te geven en besproken wordt in het bestuur van RKSV WCR en zo nodig de Vrienden van WCR.

WCR maakt ook deel uit van de Albrandswaardse gemeenschap. De komende jaren zal zij dan ook meer verantwoordelijkheid willen tonen richting deze gemeenschap. Zoals bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van haar opstallen. De sportzaal voor sportieve initiatieven uit de Essendaelse gemeenschap . En/of een buurthuisfunctie voor de Essendaelse gemeenschap. Of het beschikbaar stellen en evenementen rijp maken van de sporthal t.b.v. (bijvoorbeeld) een pop-festival.

Bestuur WCR/Januari 2017

IMG_2407

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.