December 2, 2022

Gesprek met wethouder mevrouw M. Rombout

Vorige week donderdagavond (20 januari 2017) heeft, op haar verzoek, een gesprek plaatsgevonden met mw. M. Rombout met vertegenwoordigers van WCR1.

1 Vertegenwoordigers: Hennie Baert, Martin van de Grind en Jan Backbier

Tijdens dit gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. vaststellen of er nog voldoende draagvlak aanwezig was bij WCR om met mw. Rombout in gesprek te blijven;

2. de kaders m.b.t. de ontwikkeling van de Omloopseweg. (waaronder wel of niet samengaan met vv Rhoon)

Ad 1)

Aanleiding voor het vaststellen of er nog voldoende draagvlak aanwezig is om met mw. Rombout in gesprek te blijven was het inspreken door door dhr. Baert tijdens de afgelopen commissievergadering d.d. 17 januari 2017 in het gemeentehuis. Deze gaf op die avond -mede namens vv Rhoon- aan dat beide verenigingen onvoldoende betrokken en gehoord waren m.b.t. de ontwikkeling aan de Omloopseweg. De wethouder voelde zich hiervoor als vertegenwoordiger van het college persoonlijk verantwoordelijk. Vandaar haar vraag of er nog voldoende draagvlak aanwezig was. Vanuit het bestuur van WCR werd aangegeven dat de uitspraak niet direct op haar persoon betrekking had maar meer richting de gemeenteraad als geheel bedoeld was. Immers de gemeenteraad had zogenaamde dialooggroepen in het leven geroepen die uitspraken hebben gedaan over ontwikkelingen aan de Omloopseweg. Vanuit WCR en vv Rhoon was aangegeven dat men aan deze bijeenkomsten wilden deelnemen. Dat werd geweigerd omdat het enkel en alleen ging om de mening van de omwonenden en niet om de mening van de gebruikers van de velden aan de Omloopseweg. Door dit uitgangspunt voelen de verenigingen zich onvoldoende gehoord en betrokken bij het advies dat door de bewoners aan de Raad is uitgebracht. De wethouder gaf aan dat het slechts een advies is van de bewoners en dat de Raad ook van het College een advies tegemoet kan zien.

Ad2)

De wethouder deelt de mening van de verenigingen dat er eigenlijk maar 2 opties zijn namelijk: blijven of in zijn geheel vertrekken. De optie dat vv Rhoon 2 velden zou moeten afstaan is wel geopperd, echter in de ogen van het college absoluut niet haalbaar. Wel is de wethouder van mening dat dan de 2 clubs zouden moeten samengaan. De heer Backbier ondersteunt deze gedachte absoluut niet. Hij verwijst hierbij naar de beleidsnotitie die door de ledenvergadering as 7 februari moet worden goedgekeurd en waarin melding wordt gemaakt dat WCR op alle manieren wil samenwerken maar met behoud van haar eigen zelfstandigheid en haar eigen identiteit. Daarnaast heeft hij eigen onderzoek gedaan naar belangrijke inkomstenbronnen voor WCR die hoogst onzeker worden op het moment dat WCR is ophouden te bestaan.

Het gesprek werd door alle betrokkenen als een goed gesprek ervaren waarbij de duidelijkheid niet ten koste is gegaan van politieke correctheid.

wcrnieuws

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.