February 28, 2020

Unanieme voorkeur bestuur WCR voor de ‘omklapvariant’

Op 1 november 2018 heeft het bestuur van WCR overleg gevoerd met de wethouder Sport van de gemeente Albrandswaard, de heer M. Heezen. Besproken zijn toen de mogelijkheden voor een mogelijk nieuwe locatie voor onze vereniging die in de plaats komt van ons huidig sportpark ‘De Omloop’. De uitkomsten van dit gesprek zijn op dinsdagavond 6 november 2018 besproken in de toen gehouden bestuursvergadering. Het bestuur is daarbij unaniem tot de conclusie gekomen dat de zogenoemde ‘omklapvariant’ als toekomstige locatie haar voorkeur heeft. En Burgemeester en wethouders van Abrandswaard hierover per brief van 7 november 2018 geinformeerd. Zie in dit verband de bij dit bericht behorende brief.
Maar het bestuur beseft ook dat in deze kwestie niet zij,maar onze leden het laatste woord moeten hebben. En stelt u daarom in de gelegenheid bezwaar te maken tegen het bestuursstandpunt (voorkeur voor de ‘omklapvariant’ ) door dit voor 1 december 2018 aan onze secretaris, Peter Kwekel(e-mailadres: peterjkwekel@gmail.com) te laten weten. Indien 20 of meer leden bezwaar maken tegen de door het bestuur uitgesproken voorkeur,dan zullen wij in januari 2019 een buitengewone algemene ledenvergadering organiseren en de hiervoor aangegeven voorkeur van het bestuur daar in stemming brengen. Indien er in januari 2019 geen buitengewone algemene ledenvergadering hoeft te worden gehouden, dan wordt ‘ de omklapvariant’ besproken en bij u in stemming gebracht tijdens de jaarvergadering die voor begin maart 2019 is gepland.
Vanzelfsprekend houden wij u via onze  site op de hoogte mochten zich ontwikkelingen voordoen over een toekomstige locatie voor WCR.
Wij hopen u met dit beicht naar behoren te hebben geinformeerd.

Bestuur WCR

 

Betreft: voorkeur bestuur WCR voor ‘de omklapvariant’  

Geachte heer Heezen,

Onder verwijzing naar het constructieve en plezierige overleg van 1 november 2018 met onze bestuursleden, de heer M. van de Grind en mevrouw A. Kamerman, hebben wij tijdens onze bestuursvergadering van 6 november 2018 onze voorkeur voor onze toekomstige locatie besproken. Een locatie die in de plaats komt van ons huidige sportpark ‘De Omloop’. Het verheugt ons u te kunnen laten weten dat wij gisteravond als bestuur van WCR unaniem onze voorkeur hebben uitgesproken voor de zogenoemde ‘omklapvariant’.
En wel omdat de keuze voor deze locatie(uiteraard voorzien van de bij WCR gebruikelijke: in eigendom gehouden opstallen, waarbij gebruik door derden uiteraard is toegestaan)voor onze leden de minst ingrijpende gevolgen heeft, goed bereikbaar is vanuit Portland en ‘last but not least’ op deze locatie WCR als traditionele Rhoonse voetbalvereniging het best tot haar recht komt. Wat dit laatste betreft houdt WCR  ook bij realisatie van ‘de omklapvariant’ vast aan haar eigen identiteit. En dat betekent dat van een fusie met vv. Rhoon geen sprake kan zijn.
Wij zullen als bestuur onze voorkeur voor de ‘omklapvariant’  bespreken met  onze leden. In eerste instantie door hen hier over te berichten via de WCR-site. Dit om hen in de gelegenheid te stellen hun bezwaren tegen onze voorkeur kenbaar te maken. Als dan blijkt dat onze voorkeur op onvoldoende draagvlak kan rekenen wordt er een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven waar het onderhavige onderwerp als enig agendapunt wordt besproken en hier over wordt gestemd. Indien het niet noodzakelijk is een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven wordt ‘de omklapvariant’ in stemming gebracht bij onze leden tijdens de eerstvolgende algemene ledenver(jaar)gadering die begin maart 2019 zal plaatsvinden. Conform onze statuten dienen zij bij dit onderwerp (vanzelfsprekend)het laatste woord te hebben. Uiteraard zullen wij u spoedig daarna informeren over de uitslag van de stemming. Wij vertrouwen er op met deze brief een positieve bijdrage te hebben geleverd aan het traject leidend tot een nieuwe locatie.
Zoals steeds zijn wij desgewenst graag bereid tot constructief overleg.

Namens het bestuur van WCR en met vriendelijke groet,
mr.P.J. Kwekel
Secretaris van WCR
cc. gemeenteraad Albrandswaard

wcrheaderklein

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.