June 5, 2023

Gedragscode

Gedragscode rksvWCR (januari 2010)

Aan de leden, ouders van de jeugdspelers, kader, vrijwilligers en andere betrokkenen bij rksvWCR. Het Bestuur van rksvWCR wil graag aan u onze gedragscode presenteren. Niet omdat er sprake is of was van een groei in wangedrag, maar juist omdat rksvWCR de cultuur die bij de club heerst wil behouden. De WCR-cultuur kenmerkt zich o.a. door het imago van een “nette” en “gezellige” club. Het Bestuur wil dat graag zo houden! Veel clubs hebben al een gedragscode vastgesteld. Onze gedragscode is op de ledenvergadering van 28 januari 2010 unaniem door de leden van WCR aangenomen.

1. Inleiding
rksvWCR wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name het bestuur, de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers en vrijwilligers en de volwassen sporters hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

2. Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling

Het bestuur van rksvWCR wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat rksvWCR een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger is bij rkrksvWCR, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij RksvWCR worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

Het bestuur van rksvWCR vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het sportcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Menige vrijwilliger heeft hier de nodige uurtjes gestoken in de bouw en het onderhoud hier van. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar “buiten” genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
Zitten doen we op de daarvoor bestemde doelen, dus niet op tafels.
Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. Op en rond het sportcomplex is de aanbevolen snelheid 15 km p/uur.
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van rksvWCR de kern van de voetbalvereniging.

De speler:

Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van rksvWCR, maar niet tijdens de trainingen.
Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
Dient na training en wedstrijd te douchen.
Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
Houdt na de wedstrijd rekening met de omgeving en nuttigt geen alcoholische drank voor de kleedkamer.
5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De begeleider:

Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overleg-vormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
Het wasschema en teamkleding bewaakt.
Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:

Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
Brengt spelers passie bij voor het spel.
Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
Bepaalt in samenspraak met de begeleiders en/of Technische Staf de opstelling van het team.
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
Deel neemt aan de overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..
Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld (of sportzaal).
Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten) of op een plaats in de sportzaal.
Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven.
Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
Op tijd de contributie voldoen.
8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:

Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van rksvWCR
9. Alcohol, tabak en drugs en respectloos gedrag

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, worden onderstaande zaken apart genoemd:

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd voorbeeld is voor de kinderen.
Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet gewenst.
Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod om een veld/complex te betreden.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren en/of pesten, van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
10. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen door het bestuur genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.

Rhoon 1 januari 2010

Het bestuur van rksvWCR

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.