Cookie beleid RKSV WCR

De website van RKSV WCR is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Notulen vorige ALV

Notulen vorige ALV

Notulen algemene ledenvergadering (alv)van WCR op 23mei 2023                                                                                Vergaderlocatie: kantine WCR,  Omloopseweg 6e te Rhoon                                                                            Aanvangstijdstip: 20.00/Aanwezig: 27 leden/Afwezig (met kennisgeving): Piet Messemaker.

1.Opening (Anne-Marie Kamerman)                                                                                                                                 Anne-Marie Kamerman heet allen welkom, opent de vergadering en vraagt de vergadering om een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die in het afgelopen boekjaar zijn overleden. Anne-Marie kondigt hierna aan dat we vanavond een volle en gevarieerde agenda hebben met (onder meer) als belangrijke agendapunten  de financiële positie van WCR, invoering van een vrijwilligersverplichting en de toekomst van ons sportpark ‘De Omloop. ‘Vervolgens geeft zij het woord aan Peter Kwekel die de hierna volgende agendapunten 2,3 en 4 mondeling zal toelichten.                                                     

2. Ingekomen stukken(Peter Kwekel)                                                                                                                                     Peter Kwekel meldt dat WCR  vrijwel dagelijks mail van de KNVB ontvangt. Dit betreft wedstrijdwijzigingen, informatie over ideeën die bij de KNVB leven en waarvoor van clubs ondersteuning wordt gevraagd in de uitwerking daarvan en ‘last but not least’ digitale tuchtbrieven waarbij een speler van WCR een schorsing krijgt waarvoor WCR moet betalen. Dit laatste lijkt ingegeven om de al maar uitdijende KNVB-organisatie te financieren. Iedere week duiken weer nieuwe functies op. Of dit allemaal zinvol is mag worden betwijfeld.                                         
Voorts heeft Piet Messemaker een brief bij Peter thuis bezorgd waarin hij melding maakt van het feit dat er op en rond het terrein van WCR met regelmaat vernielingen worden aangetroffen. Piet vraagt daarom of cameratoezicht een oplossing is. Deze oplossing is weliswaar technisch mogelijk maar het handhaven daarvan lijkt wegens gebrek aan capaciteit bij de politie/BOA’s niet haalbaar. Piet’s verzoek om het erelidmaatschap te verlenen aan een aantal verdienstelijke leden zal later op de avond worden gehonoreerd met de toekenning van het erelidmaatschap van WCR aan Neem en Lenie Wesdorp.

3. Bespreking notulen algemene ledenvergadering 17 mei 2022(Peter Kwekel)                      
In tegenstelling tot voorgaande jaren is geen papieren versie uitgereikt. Dit past in het duurzaamheids- en financieel beleid van WCR. Wel ligt er een papieren exemplaar voor eenieder ter inzage in de Commissiekamer van WCR. En degene die Peter Kwekel daarom verzoekt krijgt alsnog een digitale versie van deze notulen toegemaild. Peter bespreekt de notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2022 en krijgt hierover geen vragen, zodat deze notulen onder dankzegging aan de verslaglegger akkoord worden bevonden.

4. Voorgenomen statutenwijziging (Peter Kwekel)                                                                         
Dit agendapunt is het afgelopen jaar meerdere keren binnen het bestuur van WCR besproken. Het bestuur is  daarbij nog niet tot een eensluidend standpunt gekomen. Invoering van de KNVB modelstatuten heeft als voordelen dat ze en gratis beschikbaar zijn en voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Daar staat echter tegenover dat zij de bewegingsvrijheid van onze club ernstig belemmeren en de KNVB teveel macht toebedelen. Zo moeten rustende leden ook lid van de KNVB worden. Worden ze dat niet dan hebben ze geen stemrecht. Als tussenoplossing gaat het bestuur gerenommeerd sportrechtadvocatenkantoor in Haarlem benaderen met de vraag of onze uit 1994 stammende statuten nog moeten worden aangepast en wat WCR dat zou gaan kosten.                                                                                                                           Conclusie: wordt vervolgd

5. Bestuurscontinuïteit (Anne-Marie Kamerman/Jan de Groote)

Jan de Groote trapt af en memoreert de klasseringen van de jeugd- en seniorenteams van het afgelopen jaar. De 3 zondagelftallen van WCR blijven behouden voor  WCR. WCR zaterdag-5 wordt opgeheven vanwege de grote leeftijdsverschillen binnen dit elftal.                                                                                                 
Er zijn nu 9 jeugdteams en er is momenteel geen ruimte/capaciteit voor een nog verdere uitbreiding. De jeugd coördinatie komt in handen van Ruud en Fleur. Ruud Boessen maakt inmiddels deel uit van het WCR-bestuur en vervult daarin (onder meer) de rol van vice-voorzitter en lid voetbaltechnische zaken. We hebben inmiddels ook een tweede penningmeester in de persoon van Dion Overdevest. Maar nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie bij WCR zijn/blijven uiteraard (bijzonder) welkom. Structurele verjoninging blijft een ‘must’. Jan de Groote verlaat het bestuur als lid voetbaltechnische zaken, maar gaat niet helemaal voor WCR verloren. WCR is Jan erkentelijk voor de vele verdiensten van de afgelopen jaren. Onder andere bij het opzetten van de nieuwe jeugdafdeling en als organisator van het jaarlijks succesvolle Joost van Looijen toernooi. Jan gaat niet met lege handen naar huis: een fraai boeket, een etensbon te besteden bij een B&B en een door de overige bestuursleden van teksten voorziene wedstrijdbal vallen hem bij zijn afscheid ten deel. Ruud Boessen gaat het komend seizoen de honneurs van Jan waarnemen.                                                    Het streven is WCR-1 klaar te stomen voor de 3
e klasse. In dit verband komen er 18 man van Smitshoek naar WCR toe. WCR-1 krijgt Ferry Seton van Smitshoek als hoofdtrainer die Richard van der Werff gaat opvolgen. Er gaat voor de WCR selectie een verplichte trainingsopkomst gelden.

6. Toekomst de Omloop (Jan Backbier)                                                                                                                             Dit is een ‘never ending story’. Leo Prins laat de vergadering weten dat dit onderwerp feitelijk al sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw speelt. Sinds 2002 wordt ‘de omklapvariant’ steevast genoemd als het gaat om de verhuizing van WCR naar een nieuw sportcomplex. Vorig jaar zijn de bewoners van de Omloop uitgenodigd door de gemeente Albrandswaard om gezamenlijk tot een visie te komen wat het uiteindelijk gaat worden als de bouwplannen voor woningbouw worden uitgevoerd. Er is toen een stuurgroep geformeerd als gesprekspartner van de gemeente over de verdere uitwerking. Vv.Rhoon en WCR trekken hierin gezamenlijk op. Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeente opgeschort. Oorzaak: de gemeente is iedere keer in een andere samenstelling aanwezig bij de gesprekken en iedere keer worden ook andere bedragen genoemd. Daar waar de verenigingen uitgaan van het principe van ‘oud voor nieuw’ liet de gemeente tijdens het laatste overleg ineens weer weten dat zij wil dat de verenigingen een derde deel zullen financieren en de gemeente MOGELIJK een derde. Dit voorstel was onacceptabel voor zowel vv. Rhoon als WCR. Die hebben de gemeente laten weten de gesprekken op te schorten. Zo is er dus helaas nog steeds geen duidelijkheid in deze ‘never ending story’.

7. Jaarrekeningen 2019-2020.2020-2021 en 2021 en 2022 (Jan Backbier)                                                  
De conclusie is dat WCR de coronatijd in financieel opzicht goed is doorgekomen. Dit laatste komt uiteraard niet zo maar uit de lucht vallen. De trainers en staf hebben onverplicht een financiële tegemoetkoming gedaan, coronasteun van overheidswege en de afspraak met de gemeente over de afbouw van het oud papier hebben een gunstige uitwerking op het financieel resultaat van WCR gehad. Deze tijdelijke situatie is inmiddels omgeslagen door de sterk gestegen energiekosten, de vermindering van de oud papieropbrengsten en prijsstijgingen als gevolg van de inflatie. Dit is in financieel opzicht goed te merken aan de sterk gedaalde saldi van de banktegoeden van WCR. Gevolg gevend aan de statuten is ook een bestuursverslag vervaardigd dat als bijlage 1 aan deze notulen wordt gehecht. Zodat de leden dit ter inzage (kunnen) krijgen (via het inzage exemplaar in de Commissiekamer van WCR) na het definitief worden van deze notulen.

8.Verslag van de kascommissie (Wesley van Overbeek)                                                                                             De kascommissie bestaande uit Wesley van Overbeek, Dion Overdevest,  Peter Kamerman en Machiel van der Heiden heeft op 26 april 2023 met verantwoordelijk penningmeester Jan Backbier de jaarrekening over de seizoenen 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 besproken en beoordeeld. Steekproefsgewijs zijn hierbij de boeken van de penningmeester gecontroleerd. De jaarcijfers die de kascommissie onder ogen heeft gekregen waren ordelijk en goed te begrijpen. De Kascommissie verklaart alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022 van RKSV WCR te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. En verzoekt de algemene ledenvergadering dan ook het bestuur décharge te verlenen. Het volledige  verslag van de Kascommissie van 23 mei 2023 wordt als bijlage 2 aan deze notulen gehecht zodat ieder lid van WCR hier via het inzage exemplaar van deze notulen (in de Commissiekamer van WCR) kennis van kan nemen.

9.Décharge van het bestuur(algemene ledenvergadering)                                                                                                
Gezien agendapunt 8 besluit de algemene ledenvergadering unaniem het bestuur van WCR décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022                                                                          

10.Presentatie van het verplichte vrijwilligersbeleid (Jan Backbier)                                                             
WCR heeft zoals vele voetbalverenigingen dringend ‘extra handjes’ nodig om blijvend te kunnen functioneren. In dit verband is invoering van een verplicht vrijwilligersbeleid tijdens voorgaande algemene ledenvergaderingen uitgebreid aan de orde geweest.                                                                                                                                   
De kogel is inmiddels door de kerk en het bestuur heeft een voorstel uitgewerkt. Waarbij wat  geldt bij onze buurtverenigingen als richtsnoer is genomen. Worden geen vrijwilligersactiviteiten verricht dan is de betrokkene een geldelijke bijdrage aan WCR verschuldigd. Waaraan kan worden ontkomen door een aantal vrijwilligersuren te draaien. Om het voor de betrokkenen overzichtelijk te houden kan gebruik worden gemaakt van ‘KNVB Assist’. Er ontstaat enige discussie hoe in de praktijk  met de vrijwilligersverplichting moet/mag worden omgegaan. Interessant is de suggestie van Bart om kenniscommissie voor een bepaalde vrijwilligersactiviteit in te stellen waarbij dan gebruik kan worden gemaakt van ieders netwerk.

11. Presentatie begroting 2022-2023 en 2023-2024 (Jan Backbier)                                                                 
Aan de inkomstenkant is er enige reden tot zorg. De ingezette trend lijkt zich voort te zetten:                                                    - dalende kantine-inkomsten;
- dalende oud papier opbrengsten;
- een relatief hoge inflatie;
- ‘bijzondere baten’ nemen  in aantal en omvang af.
Om het tij enigszins te keren  dringt de vergadering aan op verhoging van de jeugdcontributies die veel lager zijn dan bij de ons omringende voetbalverenigingen. Ook kan mogelijk een beroep worden gedaan op ‘De Vrienden van WCR.             
Aan de uitgavenkant kunnen de huisvestingskosten omlaag door slimmer om te gaan met het energieverbruik. Alles overziende wordt voor het volgend seizoen een verlies van circa € 20.000 voorzien. De door de penningmeester gepresenteerde begroting wordt unaniem door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

12  Rondvraag                                                                                                                           
Tijdens de vorige agendapunten zijn er al de nodige (constructieve) discussies geweest. De vergadering wil in het kader van een ‘rookvrije generatie’ de instelling van een algeheel rookverbod bij WCR. Het bestuur ondersteunt dit voorstel uiteraard van harte.

13. Afsluiting(Anne-Marie Kamerman)                                      
Anne-Marie Kamerman dankt de aanwezigen voor hun komst en wenst eenieder een behouden thuiskomst.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!